Teisinė informacija

Tai bendrojo pobūdžio privatumo bei teisinė informacija, susijusi su „ASSA ABLOY“ grupės („ASSA ABLOY“) internetine svetaine, kurioje ši įmonė pateikia savo informaciją. Naudojimasis šia svetaine reiškia, jog sutinkate teisiškai įsipareigoti bei laikytis toliau išvardytų mūsų privatumo ir teisinės informacijos sąlygų bei nuostatų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti bet kokią šios svetainės dalį ar funkciją, įskaitant ir privatumo bei teisinę informaciją. Tokie pakeitimai įsigaliotų iškart po to, kai jie būtų paskelbiami internetinėje svetainėje.

AUTORIŲ TEISĖS, PREKIŲ ŽENKLAI IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Visą svetainėje esančią informaciją (toliau – „Turinys“), įskaitant (bet neapsiribojant) tekstus, grafiką, nuotraukas, prekės ženklus, firmos ženklus, logotipus ir programinę įrangą, saugo intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Teisė į Turinį nebus suteikiama nei jums, nei kuriam nors kitam šia svetaine besinaudojančiam asmeniui; visa tai lieka „ASSA ABLOY“ ar trečiosios šalies nuosavybe.

Įmonei „ASSA ABLOY“ priklauso su jos veikla susiję pavadinimai, taip pat tie, kuriais identifikuojami ir šioje svetainėje minimi įmonės produktai ar paslaugos. Pavadinimus saugo intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, o visi prekės ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jums leidžiama peržiūrėti, siųsti el. paštu, atsisiųsti ar pasidaryti Turinio kopijas, tačiau tik asmeniniais, o ne prekybiniais tikslais. Neteisėtai naudojant Turinį pažeidžiamos autorių teisės, prekės ženklo nuostatos ir kiti teisės aktai. Siųsdami el. paštu, atsisiųsdami arba darydami Turinio kopijas, privalote įtraukti visas Turinyje esančią autorių teises patvirtinančią bei kitą būtiną informaciją, įskaitant ir visas puslapio apačioje pateiktas pastabas dėl autorių teisių.

Turinio negalima atkurti, perrašyti, saugoti paieškos sistemoje, versti į bet kokią natūraliąją ar programinę kalbą, bet kokia forma ar būdu (elektroniniu, mechaniniu, fotografiniu, įrašytu į laikmenas ir pan.) pakartotinai perduoti, perparduoti ar platinti iš anksto negavus raštiško „ASSA ABLOY“ sutikimo. Turinio negalima parduoti, keisti ar atkurti, viešai demonstruoti ar skelbti, išplatinti ar kokiu nors kitu būdu jį naudoti visuomeninės paskirties ar prekybos tikslais. Draudžiama kopijuoti šios svetainės ar bet kurios joje pateiktos informacijos dizainą, taip pat įkelti į serverį bet kurią šios svetainės dalį. Jums taip pat jokiais būdais negalima demonstruoti ar naudoti „ASSA ABLOY“ pavadinimų, logotipų ar prekės ženklų iš anksto negavus šios įmonės raštiško sutikimo.

Atsižvelgiant į naudojimosi sąlygas, Turinį patalpinti kitoje svetainėje ar kitame to paties tinklo kompiuteryje – nesvarbu kokiais tikslais – yra griežtai draudžiama, tačiau savo interneto svetainėje galite pateikti HTML nuorodą į šią svetainę. Jums suteikiama neišimtinė, ribota ir atšaukiama licencija susieti nuorodą su šia svetaine. Sutinkate nepateikti jokių nuorodų į šią svetainę, kurios galėtų būti traktuojamos kaip reklama ar kokios nors organizacijos, produkto ar paslaugos rėmimas. Taip pat įsipareigojate jokioje kitoje svetainėje nedėti nuorodų į šią svetainę, kurios sveiku protu atrodytų nepadorios, ką nors šmeižiančios, terorizuojančios, įžeidžiančios arba piktavališkos. „ASSA ABLOY“ pasilieka teisę bet kada panaikinti šią licenciją arba jūsų teisę naudoti konkrečias nuorodas. Jei „ASSA ABLOY“ šią licenciją panaikina, privalote nedelsiant pašalinti bet kurią ar visas jūsų nuorodas į šią svetainę ir užtikrinti, kad niekas negalės jomis pasinaudoti.

Jei Turinį naudosite ne pagal sąlygose bei nuostatose pateiktus reikalavimus, galite pažeisti autorių teises, prekės ženklo naudojimo sąlygas bei kitus teisės aktus. Tokiu atveju įmonė „ASSA ABLOY“ jums uždraus naudotis šia svetaine ir turės teisę reikalauti, jog nedelsiant sunaikintumėte visas padarytas Turinio ar jo dalies kopijas. Visos teisės, net ir tos, kurios nėra aiškiai nurodytos šiose sąlygose ir nuostatose, yra saugomos.

ATSAKOMYBĘ NAIKINANTI SĄLYGA

„ASSA ABLOY“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL PASEKMIŲ, KURIAS GALĖTUMĖTE PATIRTI DĖL NAUDOJIMOSI ARBA PASITIKĖJIMO ŠIA SVETAINE, JOJE ESANČIU ARBA SVETAINĖS PATEIKIAMU TURINIU. TODĖL NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE PATYS PRISIIMATE ATSAKOMYBĘ.

„ASSA ABLOY“ ĮMONĖS SVETAINĖ, TURINYS BEI ČIA SIŪLOMOS PASLAUGOS PATEIKIAMOS „KOKIOS YRA“ IR BE JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ GARANTIJŲ. „ASSA ABLOY“, LAIKYDAMASI VISŲ ĮSTATYMUOSE NUSTATYTŲ APRIBOJIMŲ, VISIŠKAI ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, NUMANOMAS, ĮSTATYMŲ AR KAIP KITAIP NUSTATYTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT JOKIOMIS NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI, TREČIOSIOS ŠALIES TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. „ASSA ABLOY“ NETEIKIA PAAIŠKINIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD ŠIOS SVETAINĖS ARBA SU JOS NAUDOJIMU SUSIJĘS TURINYS, SIŪLOMOS PASLAUGOS, PROGRAMINĖ ĮRANGA, TEKSTAI, PAVEIKSLĖLIAI, NUORODOS AR PRANEŠIMAI YRA TIKSLŪS, PATIKIMI, IŠSAMŪS, PASIŽYMI TĘSTINUMU IR SAVALAIKIŠKUMU. TIK JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ ATSARGUMO PRIEMONES, KURIŲ IMSITĖS NORĖDAMI UŽTIKRINTI, KAD IŠ ŠIOS SVETAINĖS GAUTI DUOMENYS NEBUS UŽKRĖSTI KOMPIUTERIŲ VIRUSAIS AR KOKIAIS NORS KITAIS ŽALOS GALINČIAIS PADARYTI KOMPIUTERIŲ KODAIS.

Tiek „ASSA ABLOY“, tiek bet koks kitas su šią įmone susijęs asmuo ar įmonė nebus atsakingi už jokią žalą, padarytą ar patirtą dėl naudojimosi arba netinkamo naudojimosi šia svetaine, jos turiniu, paslaugomis ar duomenimis (toliau – „ši apsauga“). Ši apsauga apima visas pretenzijas, pareikštas dėl garantijos, sutarties, civilinės teisės pažeidimo, patraukimo atsakomybėn ar bet kurios kitos teisinės teorijos ir nesvarbu, ar „ASSA ABLOY“ būtų informuota apie galimą žalą, ar ne. Ji taip pat apima nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant tiesioginiais, netiesioginiais, specialiaisiais, atsitiktiniais, svarbiais, atgrasančiais bei turinčiais baudžiamąjį pobūdį nuostoliais; žalą dėl kūno sužalojimo arba dėl mirties, sąlygotos neteisėtų veiksmų; pelno praradimą bei žalą dėl prarastų duomenų arba sustabdyto verslo.

ODOS Į KITAS SVETAINES IR REKLAMOS

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiosios šalies internetines svetaines. Nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui, o ne tam, kad „ASSA ABLOY“ reklamuotų kokį nors trečiosios šalies svetainių ar jose pateiktą turinį. Ši svetainė neprisiima atsakomybės dėl turinio, susieto su trečiosios šalies svetainėmis. Mes neperžiūrime, nekontroliuojame ir nestebime trečiosios šalies svetainių duomenų ir neteikiame pranešimų dėl jų turinio, tikslumo ar teisėtumo.

Jei šioje svetainėje naudositės nuorodomis į trečiosios šalies svetaines, už viską būsite atsakingi patys. Trečiosios šalies svetainėmis naudokitės vadovaudamiesi tų svetainių nuostatomis ir sąlygomis, taip pat privatumo politika.
Nusprendus šioje svetainėje panaudoti trečiosios šalies reklamas, pastarosios turėtų nuorodas į kitas svetaines. Jei nenurodyta kitaip, ši svetainė nereklamuoja jokio produkto ir neteikia pranešimų dėl turinio ir duomenų, kurie yra svetainėje arba į kuriuos nukreipiama naudojantis reklamomis, tikslumo bei teisėtumo.